KVM Virtual Servers (Oslo, Norway)

NO-KVM1

Intel CPU - 1 core

RAM - 1GB DDR4

Storage - 15GB RAID 10

Bandwidth - 1TB

Dedicated IP - 1

Location - Oslo, Norway

Virtualisation - KVM

NO-KVM2

Intel CPU - 2 core

RAM - 2GB DDR4

Storage - 20GB RAID 10

Bandwidth - 1TB

Dedicated IP - 1

Location - Oslo, Norway

Virtualisation - KVM

NO-KVM3

Intel CPU - 3 cores

RAM - 3GB DDR4

Storage - 30GB RAID 10

Bandwidth - 1TB

Dedicated IP - 1

Location - Oslo, Norway

Virtualisation - KVM

NO-KVM4

Intel CPU - 4 cores

RAM - 4GB DDR4

Storage - 50GB RAID 10

Bandwidth - 1TB

Dedicated IP - 1

Location - Oslo, Norway

Virtualisation - KVM